Kontakt

Tel: +420 777 63 20 10
e-mail: vales@vales-textil.cz

Obchodní podmínky

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě www.vales-textil.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu www.vales-textil.cz  je:

Provozovna:                                                                                      Sídlo:

Firma: Libor Valeš - VALEŠ velkoobchod                                         Firma: Libor Valeš - VALEŠ velkoobchod
Ulice: Veslařská 82                                                                              Ulice: Veslařská 254/129
PSČ Město: 637 00 Brno                                                                     PSČ Město: 637 00 Brno

IČO:494 86 021
DIČ:CZ7305063843
číslo účtu: FIO banka, 2600711489/2010

Zapsána : Magistrát města Brna č.j. MMB/0135016/2012 ze dne 17.04.2012

Korespondenční adresa:

Firma: Libor Valeš - VALEŠ  velkoobchod
Ulice: Veslařská 82
PSC Mesto:637 00 Brno
Tel: +420 541 221 020, +420 777 63 20 10

mail: info@vales-textil.cz

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou koncový spotřebitel, řídí se vztahy dle obchodních podmínek a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele   (č. 634/1992 Sb.). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti (IČO) nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 2. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.vales-textil.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky mezi kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail kupujícího, na vznik smlouvy však toto potvrzení již nemá vliv.
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 6. Údaje uvedené kupujícím při registracimusí být pravdivé a přesné.
 7. Údaje uvedené kupujícím při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět přesně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 8. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 9. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 10. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
 11. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 12. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu (pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží). Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 13. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 15. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Osobní odběr - 0,-Kč (PLATBA KARTOU NENÍ MOŽNÁ)
GLS na DOBÍRKU - 120,-Kč
GLS, PLATBA PŘEDEM NA ÚČET - 90,-Kč (číslo účtu: FIO banka,  2600711489/2010)

SLOVENSKO
Výzva k platbě a částka v EURU Vám bude zaslána po obdržení objednávky e-mailem
GLS, PLATBA PŘEDEM NA ÚČET - 200,-Kč
 1. Pokud se jedná o střížené zboží (metráž), bude platba provedena POUZE předem na účet.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej buď v tištěné podobě nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 5. Vámi objednané zboží Vám bude zasláno přepravní službou GLS, kdy poštovné a balné hradí příjemce, jeho výše je vždy uvedena v objednávce.
 6. Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky.
 7. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice a Slovenské republice.

IV. Storno objednávky

 1. Objednávku lze stornovat do 1hodiny po jejím odeslání provozovateli písemnou formou e-mailem.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Také nelze odstoupit od stříženého zboží (metráž).
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, není to však povinností. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (například dopisem zaslaným prostřednictvím poštovních služeb) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@vales-textil.cz
 3. Toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel, neplatí pro právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti (IČO) nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží v této lhůtě, Vás žádáme o dodržení níže uvedených podmínek:
  - zboží musí být kompletní (musí být dodány všechny kusy i části, v orginálním obalu)
  - zboží nesmí nést jakékoliv známky poškození nebo opotřebenín (ušpiněné, pokrčené apod.)
  - ke zboží musí být přiložen originál doklad o koupi
 6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, však bez zbytečného odkladu než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 8. Je-li vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, kupující bere na vědomí, že porušil povinností kupujícího a prodávající je oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a je oprávněn jednostranně započíst na vracenou částku.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu a nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VII. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.vales-textil.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje, kdy dojde projev vůle spotřebitele prodávajícímu.

Reklamační řád

 1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.vales-textil.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.
 2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: vales@vales-textil.cz
  Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. V reklamačním řízení může být spotřebitel vyzván k součinnosti - např. doručení reklamovaného výrobku, doložení kopie faktury, dokladu o zaplacení a dodání zboží, listiny výrobku, jehož vady jsou reklamovány.
 3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

  Upozornění:
  V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
 4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
 2. Kupující je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.
 4. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.
 5. Kupující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu a společnosti dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu www.vales-textil.cz
 6. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.